ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 82 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย29
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ24
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร27
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี22
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต22
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร26
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี30
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 332
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 410
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต19
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ24
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม18
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต34
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน23
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม16
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส8
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต8
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 6