ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 401 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและทันสมัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet โรงเรียนละ 1 คน จากโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย รวมจำนวน 19 คน โดยมี นายศักดิ์ชริน อาจหาญ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) เป็นวิทยากร และมี นายพงศธร พรหมพิชัย ครูโรงเรียนบ้านวัดภูเขาทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร ขอขอบคุณ ผอ.วณิชชา  เดี่ยววาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และขอขอบคุณคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี