ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 505 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 มิ.ย. 2561

 วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุมนต์  ศิริธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑  เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ดำเนินการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อสนับสนุนให้ลูกเสือ  เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ-เนตรนารี เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดต่อไป มีกองลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จำนวน ๗ กอง ๕ ประเภท ดังนี้  ๑. กองลูกเสือ  ประเภทสามัญ ได้แก่   (๑) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  ๒. กองลูกเสือ  ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่   (๑) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   (๒) โรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๒  (บ้านดอนเกลี้ยง)  ๓. กองลูกเสือ  ประเภทวิสามัญ  ได้แก่   (๑) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ๔. กองเนตรนารี  ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่   (๑)  โรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)  (๒)  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   ๕. กองเนตรนารี ประเภทวิสามัญ  ได้แก่  (๑)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี