ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 704 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2561

 วันที่  19  พฤษภาคม 2561 นายวีระพงค์  ไชยามาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย  เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ. 161.  โรงเรียนบ้านโพหวาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป