ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 522 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.ย. 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีแฟลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนตระหนัก เห็นความสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้ใช้งานระบบ DEEP ระดับโรงเรียน สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 27 คน