ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 483 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ย. 2563

 วันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีแฟลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนตระหนัก เห็นความสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนรู้ 3.เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน DLTV และมีการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 75 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน คณะทำงาน 15 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน