ดาวน์โหลด รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2565