ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2563
สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูวิทยากรและภาคีเครือข่าย โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ย. 2563
ประกวดโครงงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ก.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่คุณพ่อทรง พรมด้วง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลการทดสอบระดับชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดต้นแบบ และโรงเรียนห้องสมุดเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2563
อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2563
ประชุมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.ย. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ส.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ส.ค. 2563
ประชุมปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ส.ค. 2563
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ส.ค. 2563
ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ส.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ส.ค. 2563
อบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ส.ค. 2563
เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ส.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ส.ค. 2563
ขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ส.ค. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ส.ค. 2563
หน้า 1 / 27 (ทั้งหมด 782 รายการ)
1  2  3  ...  26  27  Next