ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 “เปิดบ้านคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1637 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563

 วันที่  28 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านคุณธรรม”  การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปี 2563  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย  ในการนี้ ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่บุคคลผู้มีคุณธรรม/ผลงานเชิงประจักษ์  และโครงการดีเด่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม  ประจำปี  2563