ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 396 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.ย. 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ สร้างความเข้าใจในบริบทรอบด้านของหน่วยงาน และสังคม การดำรงตนที่เหมาะสม ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/ZEPaAxVrBPxvCuCx6