ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดกิจกรรม “การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 316 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6” (แบบไม่พักค้าง) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ทั้งนี้ มีลูกเสือ – เนตรนารี ประเภทสามัญ ในโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านคลองสุข โรงเรียนวัดชลธาร และโรงเรียนวัดนทีคมเขต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาทักษะวิชาการลูกเสือ ฝึกให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ ที่เหมาะสม สามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไปได้