ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 172 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ซึ่งกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 8 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรในภาครัฐโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถสร้างกลไกและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประธานพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายช่วงเช้าโดย นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 8 เป็นรายละเอียดในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ นายอับดุลฮาลีม สะแมบากอ ผู่้อำนวยการกลุ่มประสานงานการป้องกันการทุจริตภาค 8 ช่วงบ่ายวิทยากรโดย นายวสันต์ แสงใส นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 ในรายละเอียดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี