ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูวิทยากรและภาคีเครือข่าย โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 140 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.ชูศักด์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พบปะพี่น้องเพื่อนครู เป็นขวัญกำลังใจ ในการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูวิทยากรและภาคีเครือข่าย โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563 เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network : RN) ภาคใต้กลุ่มที่ 2 (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต) การสัมมนาวิชาการฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การต่อยอดขยายผลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียนและชุมชน 2. เพื่อประสานและขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) ในระดับพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโครงการฯ ให้มีความพร้อมในการต่อยอดขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ภาพความสำเร็จ ผ่านระบบสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยครูวิทยากรซึ่งเคยนำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรมาแล้ว จาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1, สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4, สพป.ตรัง เขต 1 และ สพป.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร, นครศรีธรรมราช, เขาช่อง, เขาพระแทว คณะทำงาน และคณะวิทยากร