ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 347 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ในทักษะการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายสูงสุด คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. เพื่อถอดบทเรียน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างจริงจัง เต็มรูปแบบ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 219 คน เนื้อหาและกิจกรรมเป็นการบรรยาย ทบทวน การถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี นิคมสร้างตนเอง วัดสิงขร วัดเขาพระนิ่ม วัดแจ้ง วัดคีรีวงการาม และบ้านศรีธนู ทบทวน และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ข้างต้น และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ