ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา, อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) และ บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗
จำนวนผู้เข้าชม 259 ครั้ง
ข้อมูลโดย นิคมสร้างตนเอง
 

ประกาศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 

             โรงเรียนนิคมสร้างตนเองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่  ๒๒ /๒๕๔๖  สั่ง  ณ  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๓๕๕๕๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

(นายอโณชัย วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

 
 
 
 

 

 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน