ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง
ข้อมูลโดย วัดบางใบไม้
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางใบไม้
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
               ๑. อาคารห้องสมุด ICT จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โชคอำนวย 99 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /๔๙ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โชคอำนวย 99 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่ / ๔๙ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โชคอำนวย 99 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ฟ ๑/๔๒ (สนามฟุตตอล) จำนวน ๑ สนาม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โชคอำนวย 99 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ สนาม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โชคอำนวย 99 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๑,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
   
   
 
                                                                                                          (นายประสาน บ้วนเพชร)
                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน