ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น
จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง
ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
 

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง สอบราคาจ้างขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

               เนื่องจาก ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อบกว่า ๕๐% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ ๑,๔๓๙,๒๐๐ บาท จะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๑๙,๖๐๐ บาท 

               โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น ดังนี้

   

๑. การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาข้อ ๒.๕ และ ๒.๖
                              ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
                              ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

   

 

   

 

   

                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

   

 

 

   
 

 

 

 

 

              (นายสุริยา จันทร์สงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑

 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน