ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ค. 2563
การจัดงาน”ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 17 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ค. 2563
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ก.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" (แผน IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา (พิการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ก.ค. 2563
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2563
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุม Video Conference
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ค. 2563
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ก.ค. 2563
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ก.ค. 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในการเตรียมการและการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตจำนงในการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2563
ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2563
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน App Google Meet
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2563
ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2563
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 มิ.ย. 2563
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หนู รอดดำ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มิ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 มิ.ย. 2563
ร่วมแสดงความเสียใจและเคารพศพมารดาผู้บริหารสถานศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
12 มิ.ย. 2563
หน้า 5 / 29 (ทั้งหมด 856 รายการ)
Previous  1  2  ...  3  4   5  6  7  ...  28  29  Next