ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 537 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2561

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 45 คน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แจ้งให้ทุกส่วนราชการ ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รับทราบเรื่องการลดใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนเพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัตินั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนให้ทุกเขตทราบ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรในการนำระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในการสร้าง QR Code และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code