ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 3
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 394 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและทันสมัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet ในอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 8 คน โดยมี นายศักดิ์ชริน อาจหาญ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) เป็นวิทยากร ขอขอบคุณ ผอ.สุวัช เพียรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และขอขอบคุณคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี