ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 513 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ครูผู้สอนปฐมวัย และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน การใช้สื่อเสริมประสบการณ์และแหล่งการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ การเชื่อมต่อการศึกษาระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย (12 โรงเรียน) ทุกคน จำนวน 55 คน ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนปฐมวัยทั่วไป 95 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จำนวน 95 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าประชุมจำนวน 160 คน