ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 572 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยดำเนินการแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ครูในอำเภอเมืองฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก ดำเนินการระหว่าง วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รุ่นที่ 2 ครูอำเภอเกาะสมุย ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 3 ครูอำเภอเกาะพะงัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้ารับการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและทันสมัย โดยวันนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet โรงเรียนละ 1 คน จากโรงเรียนในอำเภอเมืองฯ กาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก รวมจำนวน 91 คน โดยมี นายศักดิ์ชริน อาจหาญ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) เป็นวิทยากร และมีผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 3 คน คือ นางสาวชุติมา สุประดิษฐ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) นายทิฐิกร บุญเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง และว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ แนบนิรมิต ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง