ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 418 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนายไพจิตร รักษาสรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน 4 เรื่องดังนี้ เรื่องที่ 1 สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาขอให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องที่ 2 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขับรถโดยประมาท ไม่ระมัดระวัง และได้ขอให้ทุกคนขับรถอย่างปลอดภัยมีน้ำใจซึ่งกันและกัน เรื่องที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา รวม 3 คณะ เพื่อปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามปฏิทินที่กำหนด เรื่องที่ 4 คุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร จะมีการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป