ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 508 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายไพจิตร์ รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักความรู้ทักษะความรับผิดชอบคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงนำไปต่อยอด ขยายผล ในโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น ได้อย่างเข้มแข็งโดยมีกลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือการปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายแบบ Active learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 60 คน และครู จำนวน 10 คน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 โรงเรียนบ้านศิลางาม โรงเรียนวัดนอก และโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี