ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 527 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มิ.ย. 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดกิจกรรมฯ หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๔ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักความรู้ทักษะความรับผิดชอบคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงนำไปต่อยอด ขยายผล ในโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น ได้อย่างเข้มแข็งโดยมีกลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือการปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายแบบ Active learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ จำนวน ๖๐ คน และครู จำนวน ๑๐ คน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนทีคมเขต โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส โรงเรียนบ้านควนนิมิต และโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง