ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1107 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 พ.ค. 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA และความตระหนักถึงความสำคัญของผลการสอบ PISA ที่มีต่อประเทศให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 2. เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นโดย สสวท.ให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยหรือคอมพิวเตอร์ ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียน รวมโรงเรียนละ 4 คน จำนวน 27 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 108 คน