ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 941 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดต่างๆ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 253 คน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 20 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 20 คน ใช้เวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 2 วัน และคาดหวังว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถส่งผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและครูนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนต่อไป