ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 450 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 800 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนฯ มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 360,000 บาท ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการจัดหางบประมาณในการดำเนินภารกิจด้วยตนเอง อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนระดับปานกลาง แต่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือฐานะยากจน ให้ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความยากลำบากและความขาดแคลนในระดับหนึ่ง โดยคุณสมบัติของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. ประเภททั่วไป เป็นนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีผลการเรียนระดับปานกลาง (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00) 2. ประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและยากจน มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนและชุมชน มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม