ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 411 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2563

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทดลองเบื้องต้น และความรู้เฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 - 2561 รวมจำนวน 60 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรดังนี้ นางยุพาวดี สมเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ นางพูลศิริ คงไสยะ ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) นางสาวกรชวัล นาคขวัญ ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง และนางกาญจนา ชูแก้ว ครูโรงเรียนวัดสมหวัง