ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 498 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ส.ค. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา ในโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-120 คน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 44 โรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คน ขึ้นไป โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 75 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 16 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 210 คน โดยมีนางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้