ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ช่วงที่ 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 272 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มี.ค. 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นการอบรมช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกากรศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม กำหนดส่งสัญญาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด มีกำหนดการออกอากาศ 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงที่ 2 วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ช่วงที่ 3 วันที่ 4 – 6 เมษายน 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงที่ 4 วันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย