ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 686 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2562

 วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นประธานพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่วนราชการในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู 3. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ในการจัดงานครั้งนี้ มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูอาวุโส เข้าร่วมงานวันครู รวมทั้งสิ้น 2,018 คน ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า วันครู ถือเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูและอาชีพครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นการจัดงานวันครู ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และเยาวชนของชาติ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยให้ความเคารพนับถือครูในฐานะเป็นปูชนียบุคคล ครูมีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจาก บิดา มารดา ครูต้องมีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติและให้การสั่งสอน อบรมศิษย์ ครูที่แท้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ทำแต่ความดี คือ ต้องขยัน หมั่นเพียรและอุตสาหะ ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น อดทน ต้องรักษาวินัย สำรวมระวังความประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม เพื่อรักษาเกียรติภูมิของตน ต้องมีความตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ซื่อสัตย์ มีความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี วางใจให้เป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ และต้องอบรมปัญญา ให้เพิ่มสมบูรณ์ขึ้น ทั้งด้านวิชาการ และฉลาดรอบคอบในเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ในการมุ่งมั่นพัฒนาศิษย์ ให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ และขอให้ศิษย์ทุกคนของครูได้ถือโอกาสวันครูนี้ ระลึกถึงพระคุณครู และไปคารวะขอพรจากครูของท่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ท่าน ให้ครูของท่านได้ชื่นชมยินดี ในความสำเร็จของท่าน ซึ่งจะทำให้ครูมีพลังในการทำงานมากขึ้น ขออวยพรให้ครูทุกท่าน มีความสุข ความเจริญมี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะร่วมกันพัฒนาเด็ก เยาวชน และการศึกษาของชาติตลอดไป