บ้านเกาะพลวย
บ้านดอนธูป
บ้านบ่อผุด
บ้านบางรักษ์
บ้านปลายแหลม
บ้านหน้าค่าย
บ้านหาดงาม
บ้านแหลมหอย
บ้านอ่างทอง
วัดคีรีวงการาม
วัดคุณาราม
วัดแจ้ง
วัดนาราเจริญสุข
วัดบุณฑริการาม
วัดประเดิม
วัดภูเขาทอง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสันติวราราม
วัดกลาง