ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
บ้านเกาะนกเภา
บ้านเกาะแรต
บ้านเขาแค
บ้านคลองคราม
บ้านคอกช้าง
บ้านดอนเสาธง
บ้านดินแดงสามัคคี
บ้านน้ำฉา
บ้านปากดอนสัก
บ้านศรีชัยคราม
บ้านห้วยเสียด
บ้านใหม่สามัคคี
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดคีรีวง
วัดชลคราม
วัดท้องอ่าว
วัดนทีวัฒนาราม
วัดนอก
วัดสิงขร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ชุมชนบ้านนางกำ