ไทยรัฐวิทยา88(บ้านคลองควน)
บ้านกงหนิง
บ้านกำสนประชาสรรค์
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
บ้านคลองกรูด
บ้านคลองนามิตรภาพที่201
บ้านคลองสระ
บ้านควนนิมิต
บ้านควนราชา
บ้านคีรีรอบ
บ้านดอนสน
บ้านดอนหลวง
บ้านทับท้อน
บ้านท่าโพธิ์
บ้านท่าเสาเภา
บ้านบ่อโฉลก
บ้านบ่อน้ำร้อน
บ้านบางสำโรง
บ้านปากกะแดะ
บ้านม่วงลีบ
บ้านมะม่วงหวาน
บ้านแม่โมกข์
บ้านวังทองสามัคคี
บ้านวังหวาย
บ้านศิลางาม
บ้านสะพานกฐิน
บ้านไสขาม
บ้านไสตอ
บ้านไสใน
บ้านหนองเปล
บ้านห้วยด่าน
บ้านห้วยโศก
บ้านหัวหมากบน
บ้านหัวหมากล่าง
วัดกงตาก
วัดกาญจนาราม
วัดเขาแก้ว
วัดเขานางเภา
วัดเขาพระนิ่ม
วัดคงคาล้อม
วัดดอนยาง
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
วัดนิกรประสาท
วัดบ้านใน
วัดประสพ
วัดปากคู
วัดพ่วง
วัดพุฒ
วัดวชิรประดิษฐ์
วัดวังไทร
วัดแสงประดิษฐ์
วัดอุทยาราม