ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
นิคมสร้างตนเอง
บ้านคลองสุข
บ้านควนยูง
บ้านซอย 10
บ้านซอย 2
บ้านทอนหญ้าปล้อง
บ้านท่าเพชร
บ้านบางชุมโถ
บ้านบางใหญ่
บ้านโพหวาย
บ้านสันติสุข
บ้านสุชน
วัดกลางใหม่
วัดชลธาร
วัดโชติการาม
วัดท่าทอง
วัดนทีคมเขต
วัดบางกล้วย
วัดบางใบไม้
วัดบุญบันเทิง
วัดประสิทธาราม
วัดโพธิ์นิมิต
วัดสมหวัง
วัดแหลมทอง
อนุบาลสุราษฎร์ธานี